REKRUTACJA
Zapraszamy do zapisów! Rodzice nie ponoszą żadnych opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu.
Przedszkole ZUZIA Boguchwała i ZUZIA Strzyżów Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 533 246 706 lub mailowy zapisy@przedszkolezuzia.pl
Rekrutacja Jasło i Ropczyce „ZUZIA – tworzenie infrastruktury przedszkoli terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu” RPPK .09.01.00-18-0044/18 Kliknij i wypełnij formularz!
Rekrutacja Mielec i Rzeszów „ZUZIA – infrastruktura przedszkoli terapeutycznych na Podkarpaciu” RPPK.09.01.00-18-0049/19 Formularz (Mielec) Formularz (Rzeszów) Regulamin rekrutacji
Utworzenie przedszkoli ZUZIA w Strzyżowie i Boguchwale zostało zrealizowane w ramach projektu: ZUZIA – tworzenie infrastruktury przedszkoli terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00—18-0044/18
Utworzenie przedszkoli ZUZIA w Jaśle i Ropczycach zostało zrealizowane w ramach projektu ZUZIA – tworzenie infrastruktury przedszkoli terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu RPPK .09.01.00-18-0044/18 Utworzenie przedszkoli ZUZIA w Mielcu i Rzeszowie zostało zrealizowane w ramach projektu „ZUZIA – infrastruktura przedszkoli terapeutycznych na Podkarpaciu” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-18-0049/19
Rodzice nie ponoszą żadnych opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu. W ramach czesnego zapewniamy: • całodzienną opiekę pedagogiczną oraz codzienne zajęcia dydaktyczne, • komplet materiałów wykorzystywanych do pracy z dzieckiem, • dodatkowe zajęcia terapeutyczne zgodnie z indywidualnym planem terapii, - zajęcia psychologiczne, - zajęcia logopedyczne, - zajęcia pedagogiczne, - zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, - fizjoterapię, - terapię integracji sensorycznej, - zajęcia umuzykalniające - zabawy rytmiczno-ruchowe, nauka piosenek, rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej - zajęcia twórcze – plastyczne, • wszystkie imprezy tematyczne organizowane w przedszkolu, • ubezpieczenie NNW • wsparcie specjalistów dla rodziców/opiekunów • dyżury wszystkich specjalistów dla rodziców • warsztaty dla rodziców
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 24 m-ca na terenie m. Rzeszów (14miejsc) i gm. Mielec (10miejsc) poprzez utworzenie 2 nowych przedszkoli specjalnych ZUZIA ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, podniesienie kompetencji i kwalifikacji 20 nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem oraz wyposażenie 2 OWP sprzęt i pomoce do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w okresie 01.07.2020 - 31.12.2021 (OWP Rzeszów - od 01.09.2020 do 31.08.2021, OWP Mielec od 01.01.2021 do 31.12.2021). Założone efekty projektu to: 1. Utworzenie 24 nowych miejsc przedszkolnych w 2 nowych przedszkolach specjalnych poprzez wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych pomieszczeń w okresie 1.07 - 30.08.2020; 2. Dostosowanie pomieszczeń przedszkoli i placów zabaw do potrzeb Dzieci z niepełnosprawnościami, w szczególności ze spektrum autyzmu poprzez zakup i montaż̇ wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu w 1.07 - 30.08.2020; 3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 24 nowych miejsc wychowania przedszkolnego przez 12m-cy - 01.09.2020-31.12.2021(OWP Rzeszów - od 01.09.2020 do 31.08.2021, OWP Mielec od 01.01.2021 do 31.12.2021); 4. Zwiększenie szans edukacyjnych 24 Dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizacje zajęć specjalistycznych w zakresie stwierdzonych deficytów i zgodnie z orzeczeniami PPP przez 12 miesięcy - 01.09.2020-31.12.2021 (OWP Rzeszów - od 01.09.2020 do 31.08.2021, OWP Mielec od 01.01.2021 do 31.12.2021); 5. Podniesienie jakości usług świadczonych w nowoutworzonych OWPR i OWPM w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych DN, w szczególności ze spektrum autyzmu poprzez zwiększenie kompetencji 20 nauczycieli zakresie pedagogiki specjalnej w 01.09.2020 - 31.12.2021;\ Wartość projektu: 1 913 350,80 zł Dofinansowanie z UE: 1 626 348,18 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej nr RPPK.09.01.00-18-0003/16-00